Informacja o procedurze wstrzymania dostawy wody w związku z zadłużeniem

Powiększenie tekstu:

INFORMACJA O PROCEDURZE WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY

W ZWIĄZKU Z ZADŁUŻENIEM

Na postawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

O zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Zakład powiadamia Odbiorcę, oraz:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach,
  • Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi,

na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

W przypadku odcięcia dostawy wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na terenie Gminy Białobrzegi zlokalizowano 1 zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który zlokalizowany jest :

  • Stacja Uzdatniania Wody w Białobrzegach, ul. Rzemieślnicza 30.

Punkt dostępny jest w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W innych godzinach i dniach tygodnia, po telefonicznym powiadomieniu dyżurnego pod numerem telefonu 48 613 26 15.

Warunkiem korzystania z punktu jest zaopatrzenie się, we własnym zakresie, w zbiornik przystosowany do przechowywania wody zdatnej do picia. Objętość zbiornika nie może być większa niż ilość niezbędna do zaspokojenia potrzeb życiowych.

Przywrócenie dostawy wody następuje po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z odsetkami ustawowymi, oraz zawarciu nowej umowy o zaopatrzenie w wodę.

 

 

logo starostwo swm logo mjwpu logo sanepid