Warunki przyłączania do sieci

Powiększenie tekstu:

Nowe przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne:

1. Złożenie wniosku przez klienta o wydanie warunków technicznych na podłączenie wody i/lub odprowadzenie ścieków.

Dokumenty :

„Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci” + szkic z zaznaczeniem proponowanej trasy przyłączy,

w przypadku ścieków przemysłowych dodatkowo


„Zał. nr1 do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci”.

Czas na wydanie warunków: do 21 dni lub 45 dni

2. Razem z wydanymi warunkami technicznymi klient otrzymuje szczegółowe informacje na temat niezbędnych do wykonania czynności umożliwiających w końcowym etapie zawarcie umowy.

Dokumenty: wydane warunki techniczne,

 
„Zgłoszenie zamiaru przyłączenia do sieci wod-kan”,
 
„Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza”,
 
„Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzenie ścieków”.
 

 

3. Dwa dni przed planowanym terminem budowy przyłącza, klient składa mailowo lub osobiście dokument

„ Zgłoszenia zamiaru przyłączenia do sieci wod-kan”.
 
 

4. Po wykonaniu przyłącza (przed jego zasypaniem) klient składa

 
„Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza”
 
 
wraz z odpowiednimi załącznikami. W ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia, pracownicy ZWiK sprawdzają poprawność wykonania przyłącza, montują i plombują wodomierz, spisują protokół odbioru.

5. Klient składa

„Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzenie ścieków” wraz z odpowiednimi załącznikami.

6. Następuje utworzenie konta w systemie rozliczeń, przygotowanie i podpisanie umowy, poinformowanie klienta o zasadach rozliczeń.

 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA ZAOPATRZENIE W WODE I LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

logo starostwo swm logo mjwpu logo sanepid