Warunki przyłączania do sieci

Powiększenie tekstu:

Szanowni Państwo informujemy, że od dnia 19.09.2020r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

zmieniły się zasady wydawania warunków przłączenia nieruchomości do sieci wod-kan. 

 

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
 2. wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
 3. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
 4. określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
 5. określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
 6. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
Wzór wniosku - do pobrania 

Załącznik nr 1

 

 

U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW do dnia 19.09.2020r.

Warunki przyłączania do sieci 

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

Wniosek, o którym mowa powinien zawierać w szczególności:

 • oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą, oraz podpis wnioskodawcy
 • wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
 • określenie wielkości przewidywanego poboru wody,
 • wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,
 • opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia.
 • wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.
 • Wzór wniosku do pobrania - wniosek

  do wniosku, o którym mowa inwestor powinien załączyć mapę zasadniczą sytuacyjno wysokościową wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je wnioskodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 • Warunki, o których mowa określają co najmniej:
 • miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
 • maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
 • informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,

okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci:

 • jeśli nie istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków lub

 • jeśli wskutek przyłączenia warunki świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pogorszą się do tego stopnia, że niemożliwe będzie zachowanie minimalnego poziomu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje oceny możliwości włączenia do sieci w oparciu o istniejąca infrastrukturę oraz wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan ten dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne odbioru

wykonanego przyłącza

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.

Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy, złożonego w przedsiębiorstwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem

Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).

Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych do ustawy— Prawo Budowlane, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia do nieruchomości. Podczas odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać:

 • datę odbioru

 • przedmiot odbioru

 • rodzaj odprowadzanych ścieków do przyłącza

 • podpisy członków komisji oraz inwestora

 • adres nieruchomości do której wykonano przyłącze

 

logo starostwo swm logo mjwpu logo sanepid