Informacje o jednostce

Powiększenie tekstu:

Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Białobrzegi realizowana jest w chwili obecnej w oparciu o działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach został powołany przez Radę Miasta i Gminy w Białobrzegach na mocy uchwały nr XXVI/102/92 z dnia 28 lutego 1992 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności zakładu zgodnie z § 3 przywołanej powyżej uchwały jest produkcja, sprzedaż wody na terenie działalności miasta i gminy oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i opadowych z miasta. Głównymi zadaniami statutowymi Zakładu jest produkcja i dostarczanie wody dla ludności oraz jednostek prowadzących działalność gospodarczą oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Szczegółowy zakres zadań
1. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:
- ujęć i stacji uzdatniania wody,
- oczyszczalni ścieków
- sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią
2. Nadzór i kontrola nad ilością i jakością ścieków odprowadzanych przez zakłady
przemysłowe i usługowe do kanalizacji miejskiej.
3. Prognozowanie rozwoju wodociągów i kanalizacji.
4. Świadczenie odpłatne innych usług wodno-kanalizacyjnych na rzecz jednostek
prowadzących działalność gospodarczą i ludności.

Na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach nr XXVI/102/92 z dnia 28 lutego 1992 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach został zorganizowany w formie zakładu budżetowego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach jest gminnym zakładem budżetowym, co w zakresie jego funkcjonowania, zarządzania oraz gospodarowania środkami finansowymi oznacza, że:
- realizuje odpłatnie wyodrębnione, a powierzone przez gminę do wykonywania zadania z zakresu gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej,
- pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, którymi są opłaty za sprzedaż wody,opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi świadczone przez Zakład
- odprowadza do budżetu nadwyżki środków obrotowych, ustalone na koniec okresu rozliczeniowego,
- gospodarka finansowa zakładu odbywa się w oparciu o roczne plany finansowe zakładu,
- jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
- nie jest właścicielem nieruchomości, w szczególności sieci kanalizacyjnych czy wodociągowych, a jedynie podmiotem zarządzającym nimi,
- w zakresie poszczególnych kompetencji określonych w ustawach nadzór nad nią sprawują odpowiednie organy jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Białobrzegi,
- jest podmiotem podlegającym w całym zakresie swojej działalności reżimom przewidzianym w ustawie o finansach publicznych oraz Prawo zamówień publicznych.

Jak wskazano wyżej z istoty jednostki organizacyjnej jaką jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji wynika, iż podmiot ten nie może być właścicielem, a jedynie zarządcą zarówno sieci wodociągowej jak i sieci kanalizacyjnej, zobowiązanym do utrzymania jej w należytym stanie, konserwacji czy rozbudowy, a także uprawnionym do pobierania dochodów wynikających z jej eksploatacji. Każdy nowy odcinek sieci zrealizowany przez Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach, niezależnie od środków jakie zostały spożytkowane do jej realizacji będzie posiadał identyczny status do wskazanego powyżej tj. będzie stanowił własność Gminy Białobrzegi i może zostać oddany w zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji.

 

logo starostwo swm logo mjwpu logo sanepid